Tip predmeta: enoletni v 7., 8. ali 9. razredu

Čas: 35 ur letno / 1 ura tedenskoIzvajalka: Martina Polanec Zadravec

Naravne in druge nesreče so v Sloveniji pogoste, nekatere bolj, druge pa se pojavljajo v večjih časovnih intervalih. Za vse velike nesreče je značilno, da ogrožajo življenja, uničujejo premoženje, pridelke ipd., zato je izredno pomembna pripravljenost posameznikov nanje. Od tega, kako bomo ravnali med nesrečo in po njej, je namreč lahko odvisno tudi naše preživetje.

Zadnja leta smo priča vedno bolj uničujočim naravnim nesrečam po svetu. Pri predmetu bomo obravnavali aktualno dogajanje v svetu in ga skušali pojasniti ter poiskati možne rešitve problemov.

Cilji in vsebine predmeta se povezujejo z vsebinami, ki jih učenci obravnavajo pri obveznih predmetih in zunajšolskih dejavnostih. S predmetom pri učencih spodbujamo dejaven odnos do okolja, naravnih in drugih nesreč ter pripravljenost pomagati in opravljati prostovoljno delo.

Učenci bodo pri predmetu:

 

●     spoznali naravne in druge nesreče ter opredelili vrste, vzroke in posledice nesreč v ožjem in širšem okolju,

 

●     spoznali in ovrednotili temeljne reševalne službe in organizacije, ki so danes vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, (obisk vsaj ene od teh ustanov)

 

●     pridobili izkušnje in razvijali spretnosti ter veščine za primerno ukrepanje pred nesrečami, med njimi in po njih, s poudarkom na nesrečah, ki lahko nastanejo v njihovem ožjem okolju,

 

●     razvijali vrednote solidarnosti in prostovoljnosti ter se zavedali pomena varnosti kot vrednote,

 

●     spoznali pomen evakuacije ob ogroženosti, izdelali evakuacijski načrt in ga tudi preizkusili.

Dostopnost