Šolo upravljata svet šole in ravnateljica.

SVET ŠOLE

SVET ZAVODA ima štiriletni mandat (od 20. 12. 2020), sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki Sveta staršev in pet predstavnikov zavoda.

 • predstavniki ustanovitelja: Slavica Antolovič, Herman Premelč, Peter Skrivalnik
 • predstavniki šole in vrtca: Martina Rožman, Brigita Pavlin, Jaka Šket, Tadea Vahčič, Lidija Zupan
 • predstavniki staršev: Anamarija Butkovič, Irena Kovačič, Ana Kunej

Predsednica Sveta zavoda je Tadea Vahčič, podpredsednica Martina Rožman.

Pristojnosti (48. čl. ZOFVI):

 • imenuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih programov,
 • obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki in
 • odloča o pritožbah.

RAVNATELJICA

Pristojnosti (49. čl. zofvi):

 • pedagoški vodja in poslovodni organ šole.

SVET STARŠEV

Pristojnosti (66. čl. ZOFVI):

 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev,
 • voli predstavnike v svet zavoda.

Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

SVET STARŠEV v šolskem letu 2023/2024

 Predstavniki sveta staršev:

VRTEC – 1. starostno obdobje – Oblački Damjan Zupan
VRTEC – 1. starostno obdobje – Metuljčki Barbara Šekoranja
VRTEC – 2. starostna skupina – Palčki Jerneja Bukovniski
VRTEC – 2. starostno obdobje – Pikapolonice Albana Veršec
1. razred Danijel Balon
2. razred Gregor Kovačič
3. razred Marina Balon
4. razred Lili Kastner
5. razred Jerneja Šepetavc
6. razred Špela Čerpič Varlec
7. razred Tamara Lipar
8. razred Irena Kovačič
9. razred Valerija Stermecki

Strokovni organi šole so:

 • učiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • razredniki in
 • strokovni aktivi.

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole, ki odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu, predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov, odločajo o posodobitvah programov ter njihovi izvedbi v skladu s predpisi, dajejo mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, dajejo pobude za napredovanje, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (61. čl. ZOFVI).

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnava vzgojno-izobraževalno delo v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Razrednik vodi delo oddelčne skupnosti, analizira vzgojne in učne rezultate, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij.Obravnava problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge.

Dostopnost