1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO
Bizeljska cesta 78
8259 Bizeljsko

Odgovorna uradna oseba:

Metka Kržan, ravnateljica
T: +386 7 45 20 330
e-pošta: metka.krzan@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:

 5. 6. 2006, Bizeljsko

Datum zadnje spremembe:

 21. 11. 2023

Druge oblike kataloga

Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na naslovu
http://www.osbizeljsko.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa Javno veljavni osnovnošolski izobraževalni program in program za predšolsko vzgojo

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

ŠOLA
Osnovna šola Bizeljsko
Bizeljska cesta 78, 8259 Bizeljsko

T: +386 7 45 20 335
F: +386 7 45 20 333
e-pošta: os-bizeljsko@guest.arnes.si
Internetni naslov: http://www.osbizeljsko.si/

VRTEC
Vrtec pri osnovni šoli Bizeljsko
Bizeljska cesta 78, 8259 Bizeljsko

T: +386 7 45 20 336
F: +386 7 45 20 333
e-pošta: os-bizeljsko@guest.arnes.si
Internetni naslov: http://vrtec-bizeljsko.splet.arnes.si/naslovnica/

Delovno področje zavoda

Dejavnosti zavoda so:

– P85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– P85.100 Predšolska vzgoja,
– P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– I56.290 Druga oskrba z jedmi,
– J58.140 Izdajanje revij in periodike,
– J58.190 Drugo založništvo,
– H49.391 Medkrajevni in drugi potniški promet,
– H49.410 Cestni tovorni promet,
– J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– R93.190 Druge športne dejavnosti,
– R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
– S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene,
– A01.21 Vinogradništvo,
– Q88.910 Dnevno varstvo otrok.
(2) Dejavnosti zavoda štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Organigram zavoda

Povezava na ločen dokument

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Metka Kržan, ravnateljica osnovne šole Bizeljsko
Telefon (07) 45 20 330
Faks (07) 45 20 335
e-pošta: metka.krzan@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja

Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje

Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja

Predpisi lokalnih skupnosti

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko 

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko, stran 9171

Predpisi EU

 Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt šole
 • Letni delovni načrt vrtca
 • Publikacija za vrtec
 • Poročilo o realizaciji LDN za šolo
 • Poročilo o realizaciji LDN za vrtec
 • Samoevalvacijsko poročilo
 • Letno poročilo in finančno poročilo

2.f Seznam vrst upravnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod

 • Vpis v prvi razred
 • Glasovanje ob napredovanju v nazive učiteljev
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejemanje in realizacija LDN
 • Izvajanje NPZ
 • Sprejem letnega in finančnega poročila
 • Sprejem samoevalvacijskega poročila
 • Sprejem finančnega načrta
 • Podelitev, dodelitev, mirovanje oz. prenehanje statusa učenca perspektivnega športnika ali umetnika

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Zavod vodi javne evidence.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

1. Zbirke podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

2. Zbirke podatkov na področju predšolske vzgoje

3. Zbirke podatkov na področju dela in socialne varnosti

4.Zbirke podatkov varnosti in zdravja pri delu

5. Druge zbirke podatkov

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organ

 • Letni delovni načrt šole
 • Letni delovni načrt vrtca
 • Publikacija vrtca
 • Šolski koledar
 • Urniki

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina  informacij javnega značaja je dostopna prek spletne strani
http://www.osbizeljsko.si/.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

 

4. Cenik dostopa do informacij javnega značaja

Cena za posredovanje informacij javnega značaja

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Prosta mesta v vrtcu

 

Dostopnost