Izbirni predmeti 2019/2020

IZBIRNI PREDMETI IN PREDSTAVITEV PREDMETOV      Šolsko leto  2019/2020

Poleg obveznih predmetov šola ponudi za učence 7., 8. in 9. razreda pouk izbirnih predmetov. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

IME PREDMETA Razred / izvajalec IME PREDMETA Razred/izvajalec
Nemščina I 7. r. razred   
T. Ogorevc
Izbrani šport-odbojka

7. razred               

V. Bregar

Nemščina II 8. razred
T. Ogorevc
Šport za zdravje

8. do 9.  razred

V .Bregar

Nemščina III

9. razred

T. Ogorevc

Računalništvo – Računalniška omrežja

7. Do 9. razred

B. Stopar

Turistična vzgoja

7. do 9. razred

K. Povše

Likovno snovanje 1 7. do 8. razred
T. Plevnik
Ansambelska igra 7. do 9. razred
V. Urek
Likovno snovanje 3 9. razred
T. Plevnik
Slovenski ljudski plesi 7. -do9. razred
V. Urek
Logika

7. do 9. razred

S. Bunšek

Retorika 9. razred
B. Zorko
Matematična delavnica 7

7. razred

S. Bunšek

Verstva in etika 7. do 9. razred
M.P. Zadravec
Matematična delavnica 8

8.razred

S.Bunšek

Filmska vzgoja 7. do 9. razred
B. Zorko
Matematična delavnica 9

9.razred

S. Bunšek

PRESTAVITEV PREDMETOV

IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA
Tip predmeta: enoletni v 7.  razred
Čas: 35 ur letno
Izvajalka: športni pedagog

Pri tem izbirnem predmetu bodo učenci nadgradil cilje enega športa, ki so jih usvojili pri rednih urah športne vzgoje. Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti pri izbranem športu nadgrajujejo tehnična in taktična znanja izbranega športa ter spoznavanje pravil  in pomena ter vpliva redne športne vadbe na organizem.
Skozi različne tekmovalne situacije, bodo učenci spoznavali razmerja in vloge znotraj svoje ekipe in v odnosu do nasprotnih igralcev ter elemente športnega obnašanja.

ŠPORT ZA ZDRAVJE
Tip predmeta: enoletni v 8., 9.  razredu
Čas: 35 ur letno
Izvajalka: športni pedagog

Pri predmetu “Šport za zdravje” bomo nadgradili tehniko in taktiko pri rokometu, nogometu,košarki in odbojki.Razvijali bomo gibalne sposobnosti (moč,hitrost,gibljivost in koordinacijo).Ohranjali bomo pravilno držo in oblikovali skladno postavo z izbranimi nalogami. Spopolnjevali bomo tehniko in taktiko športnih iger do stopnje,ki omogoča učinkovito igro.Učence bom seznanila s teoretičnimi vsebinami. Učenci bodo razumeli vpliv športa in redne vadbe na zdravje in dobro počutje.

ANSAMBELSKA IGRA
Tip predmeta: enoletni v 7., 8., 9.  razredu
Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko
Izvajalec: učitelj glasbe

Ta glasbeni izbirni predmet je primeren za učence, ki jih zanima spoznavanje glasbenih del in izvajanje glasbe v obliki petja, gibanja in igranja na Orffova tolkala, blok flavto ter na ljudska, elektronska in klasična glasbila.

Znanje o glasbi in glasbilih, ki so ga učenci usvojili pri dosedanjih rednih urah pouka bodo nadgradili. Ob igranju znanih odlomkov iz glasbenih del svetovnih skladateljev bodo utrdili simbole v partituri in urili motoriko ter koordinacijo gibov. Navajali se bodo na estetsko izvajanje že napisane skladbe, oblikovali bodo glasbo in druge glasbene vsebine, ob tem pa se bo vsak lahko poskusil tudi v samostojnem komponiranju oziroma skladanju glasbe.

Učenci bodo pri predmetu spoznali različne glasbene sloge, zvrsti in žanre ter se ob tem navajali na zbrano poslušanje in spremljanje obsežnejših glasbenih del. Med šolskim letom bo organiziran obisk glasbene prireditve, ki jo bodo glasbeno analizirali, se o njej pogovorili in se tako navajali tudi na zbrano poslušanje in selektivno izbiranje medijskih glasbenih programov. S svojim igranjem se bodo predstavili na različnih glasbenih nastopih v šoli in kraju.

VERSTVA IN ETIKA I. (7., 8. ali 9. razred)
Tip predmeta: triletni (učenec ga lahko izbere tudi za eno leto)
Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko
Izvajalka:učiteljica družboslovnih predmetov

Verstva in etika nudi učencem možnost, da razširijo svoje znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih.

Verstva in verske tradicije so vpete v zgodovino kultur in civilizacij, ki so jih oblikovale. Posebej pomembno je praznovanje krščanstva, ki je sooblikovalo našo civilizacijo in kulturo. Naraščajoča odprtost in povezanost sveta omogočata boljše poznavanje drugih kultur in verstev, svobodno gibanje ljudi pa zahteva vzajemno spoštovanje med ljudmi različnih verskih nazorov.

Predmet obravnave je obravnavanje  verstev v svetu (svet, verstva sveta – svetovi verstev) in njihova raznolikost, izhajamo pa iz verstva našega okolja in se sprašujemo po njegovih značilnosti. Na ravni konkretnih življenjskih vprašanj se ukvarjamo tudi z vprašanjem različnosti vzorov in vzornikov, iščemo enkratnost oz. identiteto, hkrati pa se oziramo po različnosti naše okolice in jo tudi sprejemamo takšno, kot je. Pozornost namenimo tudi nasilju, ki izhaja iz nesprejemanja različnosti, le-ta pa je pomembna za sožitje med ljudmi.
Aktivnosti: Izdelava plakatov in seminarske naloge s pomočjo knjižnih virov in medmrežja na temo enega izmed svetovnih verstev.

RETORIKA
Tip predmeta: enoletni v 9.  razred
Čas: 32 ur letno / 1 ura tedensko
Izvajalec: učiteljica slovenščine

Retoriki kot obveznemu izbirnemu predmetu je namenjenih 32 ur letno ali 1 ura tedensko v 9. razredu. Učenci in učenke spoznavajo: kaj je retorika, zakaj se je koristno učiti retorike, etiko dialoga, kaj je argumentacija, razliko med dobrimi in slabimi argumenti, nastanek in zgodovinsko retoriko. Razumejo, kako lahko oblikujejo prepričljive govore in kako pomembni so za uspešno prepričevanje značaji (govorca) in strasti (poslušalcev). Učenci in učenke se naučijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč ter učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

NEMŠČINA I, II, III
Tip predmeta: triletni  v 7. , 8. in 9. razredu
Čas: 70 ur letno / 2 uri tedensko
Izvajalec: učiteljica tujega jezika

Nemščina je triletni izbirni predmet z dvema urama tedensko.

V današnjem času je zaradi bližine nemško govorečih držav in zaposlitvenih možnosti, ki jih ponuja Evropska unija, znanje tujega jezika vse bolj dragoceno in potrebno. Zato se učenci pri pouku srečujejo z različnimi situacijami in temami iz vsakdanjega življenja. Naučijo se predstaviti sebe, svojo družino, povedati, kje in kako živijo, kaj radi počnejo, katere hišne ljubljenčke imajo … Znajo se orientirati v mestu, predstaviti svoj kraj in šolo. Naučijo se naročati hrano in pijačo, povedati, kam gredo na počitnice, rezervirati hotel in podobno. Novih besed se učijo postopoma, hkrati pa spoznavajo jezikovne zakonitosti ter sestavljanje besedil. Učenci se poskušajo navaditi čim bolj  samostojno in sproščeno pogovarjati v tujem jeziku. Vsako leto učencem ponudimo možnost obiska enega večjega mesta v Avstriji, kjer dobijo izkušnjo, kako uporabiti svoje znanje v vsakdanjih situacijah.

TURISTIČNA VZGOJA
Tip predmeta: enoletni od 7. do 9. razreda
Čas: 35 ur letno (v šoli in terensko delo) / 1 ura tedensko
Izvajalec: učiteljica angleščine

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi ter za spoznavanje, ohranjanje in premišljeno izkoriščanje naše naravne in kulturne dediščine, ki je oblikovala našo istovetnost in razpoznavnost.

Ker turizem ni enovita stroka, ampak družbeno gibanje, zanimivo za več strok, so v zasnovi predmeta združeni geografski, etnološki, zgodovinski, družbeni in ekonomski vidiki turizma.

Učenci pri izbirnem predmetu turistična vzgoja:

 • na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot spreminjajoč se razvojni pojav, družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, pomembno za razvoj Slovenije;
 • seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju (pokrajini) in v Sloveniji;
 • spoznavajo in vrednotijo naravne, družbene, gospodarske in politične osnove za razvoj turizma, zlasti naravno in kulturno dediščino v domačem okolju in v Sloveniji, in ob tem pridobivajo nacionalno samozavest in ponos;
 • odkrivajo in vrednotijo tiste sestavine življenja v domačem kraju in regiji, ki bi lahko obogatile obiskovalce in tudi njih same;
 • se vključujejo v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega;
 • spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih ter razvijajo sposobnosti za opravljanje najrazličnejših del v turizmu;
 • spoznavajo načine pridobivanja in posredovanja informacij v turizmu in o turizmu;
 • spoznavajo turistično društveno dejavnost in se pripravljajo za sodelovanje v turističnem društvu;
 • razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.

 

RAČUNALNIŠTVO – Računalniška omrežja

Tip predmeta: enoletni, 7., 8., 9. r.
Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko
Izvajalec: učitelj računalništva

Učenci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. V ospredju je aktivna vloga učencev in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj, tako se teorija prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki in z njimi povezano informacijsko – komunikacijsko tehnologijo. Učenci na takšen način pridobijo tisto računalniško pismenost, ki je potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in v življenju.

 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Sodobni človek potrebuje internet. V njem so podatki, ki jih potrebuje za spoznavanje in razumevanje realnosti. Pri izbirnem predmetu Računalništvo – Računalniška omrežja bomo spoznali osnove različnih računalniških omrežij, pomen in storitve interneta, usvojili uporabo elektronske pošte in spletnih iskalnikov. Poudarek bo na izdelavi spletne strani. Ob tem bodo učenci razvijali spretnosti pridobivanja in organiziranja gradiv ter utrdili temeljno znanje v uporabi osebnega računalnika. Predmet je prilagojen predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri ustvarjanju spletnih strani.

FILMSKA VZGOJA

Število ur predmeta: 35 (32)
Razred: 7., 8., 9. razred
Mentor: učiteljica slovenščine

Vas zanima vse o filmski umetnosti? Katera so najpomembnejša področja v zgodovini razvoja filma? Kako film nastaja? Katere poklice zajema?
Potem se pridružite predmetu Filmska vzgoja, v okviru katerega bomo spoznavali temeljne vrste filma, filmsko tehnologijo, proces nastajanja filma, filmsko zgodovino … Prav tako se bomo naučili kritično gledati film, ga doživljati, se o njem pogovarjati.
Seveda pa se bomo preizkusili tudi v ustvarjanju – posneli bomo krajši film na temo, ki jo bomo skupaj izbrali.
Predmet je lahko triletni ali tudi enoletni.

LIKOVNO SNOVANJE 1 in 2

Tip predmeta: enoletni, 7. , 8. ali 9. razred
Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko, oziroma sklop ur v soboto ali popoldan
Izvajalec: učiteljica likovne vzgoje

Za učence, ki imajo radi likovno umetnost, ustvarjalnost, sproščeno delo in bi radi razširili svoje obzorje.
Učenci:

 • Razvijajo in poglobijo interes za različne oblike likovne dejavnosti.
 • Se seznanjajo z likovnimi tehnikami, ki jih pri rednih urah LUM ne izvajamo (fotografija, slikanje na platno,  grafiti, klasične grafične in kiparske tehnike …).
 • Vsaj enkrat letno si ogledajo likovno razstavo v likovni galeriji.
 • Pripravimo lastno razstavo likovnih del, učenci se pripravljajo na likovne kolonije in ex tempore, sodelujejo s prispevki na likovnih razpisih …

Oceno iz predmeta pridobijo učenci s svojimi izdelki in projekti, pisnih testov ni.

LOGIKA
Tip predmeta: triletni, lahko tudi krajši, 7., 8., 9. r.
Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko
Izvajalec: učiteljica matematike

Z logiko – vedo, ki preučuje metode in postopke za razlikovanje pravilnega in napačnega sklepanja – so se učenci do zdaj lahko seznanili le v okviru dodatnega pouka matematike. V devetletki pa si je izborila mesto izbirnega predmeta, ki je dostopen vsem učencem (ne samo tistim, ki obiskujejo dodatni pouk!). V okviru logike učenci rešujejo zanimive logične naloge, se naučijo logično razmišljati, natančno izražati in argumentirano utemeljevati. Nove vsebine spoznavajo predvsem na praktičnih primerih in preko nalog. Učenec lahko po enem letu izstopi. Z učenjem lahko začne tudi v 8. in 9. razredu, če ima ustrezno predznanje.

     KAJ BOMO OBRAVNAVALI V POSAMEZNIH RAZREDIH:

–          v 7. razredu se ukvarjamo s sestavljenimi izjavami in z logičnim sklepanjem;

–          v 8. razredu spoznamo zgradbo enostavnih izjav, probleme pri jezikovnem izražanju, oblike pravilnih definicij, ugotavljamo odnose med izjavami in prepoznavamo nepravilno sklepanje;

–          v 9. razredu se učimo preprostega  simbolnega jezika, oblikovanja formul in stavkov, razmišljamo o veljavnosti in logični posledici, k pestrosti pa pripomore uporaba računalniškega programa za učenje logike.

 •  KATERA GORA JE BILA NAJVIŠJA, PRED ODKRITJEM MOUNT EVEREST-A?
 •  DVA KOVANCA DASTA SKUPAJ 15 TOLARJEV, PA EDEN OD NJIJU NI KOVANEC ZA 5 TOLARJEV. KATERA KOVANCA STA TO?
 •  VPRAŠANJE ZA TISTE, KI SE SPOZNAJO NA KATOLIŠKO VERO. MORDA VESTE TOLE: ALI KATOLIŠKA CERKEV DOVOLJUJE, DA SE MOŠKI POROČI S SESTRO SVOJE VDOVE?
 •  LETALO SE ZRUŠI TOČNO NA MEJI MED ZDA IN KANADO. V KATERI DRŽAVI BODO POKOPALI PREŽIVELE?
 •  DVA ČLOVEKA STA SEDELA NA PODRTEM DEBLU- VELIKI IN MALI. MALI ČLOVEK JE BIL SIN VELIKEGA, VELIKI PA NI BIL OČE MALEGA. KAKO LAHKO TO RAZLOŽIMO?
 •  V KATEREM PRIMERU JE DVA PLUS ENAJST ENAKO ENA?

So vam bile naloge všeč? Potem je logika pravi izziv za vas.

 

MATEMATIČNE DELAVNICE
Tip predmeta: enoletni predmet vezan na razred
Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko
Izvajalec: učiteljica matematike

Če ti je všeč, da sam odkrivaš zakonitosti in zanimivosti ali delaš v skupini, da na drugačen način nadgradiš svoje znanje matematike, si izdelaš pripomočke za učenje, potem so Matematične delavnice ravno zate!
Predmet je namenjen učencem različnih matematičnih sposobnosti – vsem, ki jih pritegnejo obravnavani sklopi in drugačen pristop k matematiki. Predmet se sicer navezuje na tudi na pouk matematike, a se tudi zelo razlikuje.
Ocenjevanje bo prilagojeno oblikam dela pri pouku in se bo bistveno razlikovala od ocenjevanja pri rednem pouku matematike.

Matematična delavnica 7 (7. razred)
VSEBINE: logika, štetja, nenavadna aritmetika, tlakovanja
Matematična delavnica 8 (8. razred)
VSEBINE: zgodovina matematike, drugačna geometrija, miselne igre in zanimivi miselni postopki, geometrija s prepogibanjem papirja,
Matematična delavnica 9 (9. razred)
VSEBINE: diofantske enačbe in aritmetične uganke, telesa in prostor, matematika šifriranja, fraktali

SLOVENSKI LJUDSKI PLESI
Tip predmeta: enoletni v 7., 8., 9.  razredu
Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko
Izvajalec: učitelj glasbe

Ta glasbeni izbirni predmet je primeren za učence, ki jih zanima spoznavanje slovenskih ljudskih glasbil in plesov v obliki petja, gibanja in igranja na ljudska glasbila.
Znanje o slovenskih pokrajinah, ljudskih glasbilih in plesih, ki so ga učenci usvojili pri dosedanjih rednih urah pouka bodo nadgradili. Ob igranju ljudskih pesmi bodo utrdili ljudske plese in urili motoriko ter koordinacijo gibov. Navajali se bodo na estetsko izvajanje.
Učenci bodo pri predmetu spoznali različne slovenske pokrajine in plese ter se ob tem navajali na skupinsko plesanje. Med šolskim letom bo organiziran obisk revije folklornih otroških  skupin v Brežicah. Plese bomo glasbeno analizirali, se o njih pogovorili in jih zaplesali. S svojim plesom se bodo predstavili na različnih glasbenih nastopih v šoli in kraju.