Izbirni predmeti 2019/2020

IZBIRNI PREDMETI IN PREDSTAVITEV PREDMETOV      Šolsko leto  2019/2020

Poleg obveznih predmetov šola ponudi za učence 7., 8. in 9. razreda pouk izbirnih predmetov. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. V letošnjem šolskem letu so učenci  izbrali:

IME PREDMETA Število učencev / izvajalec IME PREDMETA Število učencev / izvajalec
Nemščina I 8  
T. Ogorevc
Izbrani šport-odbojka 15
V. Bregar
Nemščina II./III. 3
T. Ogorevc
Šport za zdravje

18

V .Bregar

Računalništvo – rač. omrežja

10

B. Stopar

Filmska vzgoja 7
B. Zorko
Turistična vzgoja

15

K. Povše

Likovno snovanje 1 8
T. Plevnik
 

PRESTAVITEV PREDMETOV

IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA
Tip predmeta: enoletni v 7.  razred
Čas: 35 ur letno
Izvajalka: športni pedagog

Pri tem izbirnem predmetu bodo učenci nadgradil cilje enega športa, ki so jih usvojili pri rednih urah športne vzgoje. Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti pri izbranem športu nadgrajujejo tehnična in taktična znanja izbranega športa ter spoznavanje pravil  in pomena ter vpliva redne športne vadbe na organizem.
Skozi različne tekmovalne situacije, bodo učenci spoznavali razmerja in vloge znotraj svoje ekipe in v odnosu do nasprotnih igralcev ter elemente športnega obnašanja.

ŠPORT ZA ZDRAVJE
Tip predmeta: enoletni v 8., 9.  razredu
Čas: 35 ur letno
Izvajalka: športni pedagog

Pri predmetu “Šport za zdravje” bomo nadgradili tehniko in taktiko pri rokometu, nogometu,košarki in odbojki.Razvijali bomo gibalne sposobnosti (moč,hitrost,gibljivost in koordinacijo).Ohranjali bomo pravilno držo in oblikovali skladno postavo z izbranimi nalogami. Spopolnjevali bomo tehniko in taktiko športnih iger do stopnje,ki omogoča učinkovito igro.Učence bom seznanila s teoretičnimi vsebinami. Učenci bodo razumeli vpliv športa in redne vadbe na zdravje in dobro počutje.

 

NEMŠČINA I, II, III
Tip predmeta: triletni  v 7. , 8. in 9. razredu
Čas: 70 ur letno / 2 uri tedensko
Izvajalec: učiteljica tujega jezika

Nemščina je triletni izbirni predmet z dvema urama tedensko.

V današnjem času je zaradi bližine nemško govorečih držav in zaposlitvenih možnosti, ki jih ponuja Evropska unija, znanje tujega jezika vse bolj dragoceno in potrebno. Zato se učenci pri pouku srečujejo z različnimi situacijami in temami iz vsakdanjega življenja. Naučijo se predstaviti sebe, svojo družino, povedati, kje in kako živijo, kaj radi počnejo, katere hišne ljubljenčke imajo … Znajo se orientirati v mestu, predstaviti svoj kraj in šolo. Naučijo se naročati hrano in pijačo, povedati, kam gredo na počitnice, rezervirati hotel in podobno. Novih besed se učijo postopoma, hkrati pa spoznavajo jezikovne zakonitosti ter sestavljanje besedil. Učenci se poskušajo navaditi čim bolj  samostojno in sproščeno pogovarjati v tujem jeziku. Vsako leto učencem ponudimo možnost obiska enega večjega mesta v Avstriji, kjer dobijo izkušnjo, kako uporabiti svoje znanje v vsakdanjih situacijah.

TURISTIČNA VZGOJA
Tip predmeta: enoletni od 7. do 9. razreda
Čas: 35 ur letno (v šoli in terensko delo) / 1 ura tedensko
Izvajalec: učiteljica angleščine

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi ter za spoznavanje, ohranjanje in premišljeno izkoriščanje naše naravne in kulturne dediščine, ki je oblikovala našo istovetnost in razpoznavnost.

Ker turizem ni enovita stroka, ampak družbeno gibanje, zanimivo za več strok, so v zasnovi predmeta združeni geografski, etnološki, zgodovinski, družbeni in ekonomski vidiki turizma.

Učenci pri izbirnem predmetu turistična vzgoja:

 • na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot spreminjajoč se razvojni pojav, družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, pomembno za razvoj Slovenije;
 • seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju (pokrajini) in v Sloveniji;
 • spoznavajo in vrednotijo naravne, družbene, gospodarske in politične osnove za razvoj turizma, zlasti naravno in kulturno dediščino v domačem okolju in v Sloveniji, in ob tem pridobivajo nacionalno samozavest in ponos;
 • odkrivajo in vrednotijo tiste sestavine življenja v domačem kraju in regiji, ki bi lahko obogatile obiskovalce in tudi njih same;
 • se vključujejo v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega;
 • spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih ter razvijajo sposobnosti za opravljanje najrazličnejših del v turizmu;
 • spoznavajo načine pridobivanja in posredovanja informacij v turizmu in o turizmu;
 • spoznavajo turistično društveno dejavnost in se pripravljajo za sodelovanje v turističnem društvu;
 • razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.

 

RAČUNALNIŠTVO – Računalniška omrežja

Tip predmeta: enoletni, 7., 8., 9. r.
Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko
Izvajalec: učitelj računalništva

Učenci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. V ospredju je aktivna vloga učencev in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj, tako se teorija prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki in z njimi povezano informacijsko – komunikacijsko tehnologijo. Učenci na takšen način pridobijo tisto računalniško pismenost, ki je potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in v življenju.

 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Sodobni človek potrebuje internet. V njem so podatki, ki jih potrebuje za spoznavanje in razumevanje realnosti. Pri izbirnem predmetu Računalništvo – Računalniška omrežja bomo spoznali osnove različnih računalniških omrežij, pomen in storitve interneta, usvojili uporabo elektronske pošte in spletnih iskalnikov. Poudarek bo na izdelavi spletne strani. Ob tem bodo učenci razvijali spretnosti pridobivanja in organiziranja gradiv ter utrdili temeljno znanje v uporabi osebnega računalnika. Predmet je prilagojen predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri ustvarjanju spletnih strani.

FILMSKA VZGOJA

Število ur predmeta: 35 (32)
Razred: 7., 8., 9. razred
Mentor: učiteljica slovenščine

Vas zanima vse o filmski umetnosti? Katera so najpomembnejša področja v zgodovini razvoja filma? Kako film nastaja? Katere poklice zajema?
Potem se pridružite predmetu Filmska vzgoja, v okviru katerega bomo spoznavali temeljne vrste filma, filmsko tehnologijo, proces nastajanja filma, filmsko zgodovino … Prav tako se bomo naučili kritično gledati film, ga doživljati, se o njem pogovarjati.
Seveda pa se bomo preizkusili tudi v ustvarjanju – posneli bomo krajši film na temo, ki jo bomo skupaj izbrali.
Predmet je lahko triletni ali tudi enoletni.

LIKOVNO SNOVANJE 1

Tip predmeta: enoletni, 7. , 8. ali 9. razred
Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko, oziroma sklop ur v soboto ali popoldan
Izvajalec: učiteljica likovne vzgoje

Za učence, ki imajo radi likovno umetnost, ustvarjalnost, sproščeno delo in bi radi razširili svoje obzorje.
Učenci:

 • Razvijajo in poglobijo interes za različne oblike likovne dejavnosti.
 • Se seznanjajo z likovnimi tehnikami, ki jih pri rednih urah LUM ne izvajamo (fotografija, slikanje na platno,  grafiti, klasične grafične in kiparske tehnike …).
 • Vsaj enkrat letno si ogledajo likovno razstavo v likovni galeriji.
 • Pripravimo lastno razstavo likovnih del, učenci se pripravljajo na likovne kolonije in ex tempore, sodelujejo s prispevki na likovnih razpisih …

Oceno iz predmeta pridobijo učenci s svojimi izdelki in projekti, pisnih testov ni.