Tip predmeta: enoletni v 7., 8 in 9. razredu

Čas: 35 ur letno (v šoli in terensko delo) / 1 ura tedensko

Izvajalec: Katja Povše

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi ter za spoznavanje, ohranjanje in premišljeno izkoriščanje naše naravne in kulturne dediščine, ki je oblikovala našo istovetnost in razpoznavnost.

Ker turizem ni enovita stroka, ampak družbeno gibanje, zanimivo za več strok, so v zasnovi predmeta združeni geografski, etnološki, zgodovinski, družbeni in ekonomski vidiki turizma.

Učenci pri izbirnem predmetu turistična vzgoja:

  • na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot spreminjajoč se razvojni pojav, družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, pomembno za razvoj Slovenije;

  • seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju (pokrajini) in v Sloveniji;

  • spoznavajo in vrednotijo naravne, družbene, gospodarske in politične osnove za razvoj turizma, zlasti naravno in kulturno dediščino v domačem okolju in v Sloveniji, in ob tem pridobivajo nacionalno samozavest in ponos;

  • odkrivajo in vrednotijo tiste sestavine življenja v domačem kraju in regiji, ki bi lahko obogatile obiskovalce in tudi njih same;

  • se vključujejo v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega;

  • spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih ter razvijajo sposobnosti za opravljanje najrazličnejših del v turizmu;

  • spoznavajo načine pridobivanja in posredovanja informacij v turizmu in o turizmu;

  • spoznavajo turistično društveno dejavnost in se pripravljajo za sodelovanje v turističnem društvu;

  • razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.

Dostopnost