Tip predmeta: enoletni predmet vezan na razred v 9. razredu

Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko

Izvajalec: Dragica Vračun

Izbirni predmet Projekti iz fizike in tehnike je v predmetniku 9-letne osnovne šole umeščen v 9. razred z 32 urami. Pouk fizike je v osnovni šoli dostikrat zelo abstrakten. Velik del učencev in učenk pa potrebuje za uspešno razmišljanje stik s konkretno situacijo.

 Vsestranska uporaba tehnike v vsakdanjem življenju omogoča uporabo vsakomur dostopnih tehničnih pripomočkov za preverjanje zakonitosti fizike. Pri tem naj bi jih vodil opisan predmet. Poudarek fizike v osnovni šoli bi moral biti na spoznavanju pojavov in manj na njihovem računskem obravnavanju. Idealno je torej fiziko poučevati skozi delo na projektih, kar predlaga pričujoči predmet. Ti projekti so lahko enourni demonstracijski poskusi, ki jih izvaja učitelj v sodelovanju z učenci, lahko pa so tudi večtedenski projekti s terenskim delom, zbiranjem gradiva v knjižnicah, pri ljudeh, ki so se ukvarjali z določeno problematiko, v muzejih, na spletnih straneh itd. V ta sklop najlaže vključimo pedagoške novosti in poskuse, ki jih pri rednem pouku za vse učence teže opravičimo in tudi realiziramo. Pomagamo si tudi z računalnikom, običajnimi laboratorijskim instrumentarijem in izdelki široke porabe.

Dostopnost