Tip predmeta: enoletni v 9. razredu

Čas: 35 ur letno / 1 ura tedenskoIzvajalka: Martina Polanec Zadravec

Vsebine se povezujejo z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, jih razširjajo, poglabljajo in konkretizirajo. V 9. razredu, kjer se učenci pri rednem pouku geografije seznanjajo s Slovenijo kot svojo domovino, pa pri izbirnem predmetu raziskujejo domači kraj in spoznavajo posebnosti življenja v njem, predvsem glede na varstvo okolja. Poudarjene so aktivne metoda pouka in učenje na primarnih lokacijah v naravi.

Vsebine predmeta:

 • Naravnogeografske značilnosti domačega kraja (geološka zgradba, relief, prsti, rastlinstvo, vodovje

 • Družbenogeografske značilnosti domačega kraja (prebivalstvo, naselja, gospodarstvo, oskrba, promet)

 • Varstvo okolja in varstvo naravne ter kulturne dediščine v domačem kraju in njegovi okolici

Pri predmetu se bodo izvajale tiste oblike in metode dela, ki od učencev zahtevajo aktivnost:

 • študije primerov,

 • delo v skupini,

 • diskusija,

 • dialog,

 • raziskovalno učenje,

 • terensko delo,

 • projektno delo,

 • samostojno opazovanje.

Dostopnost