SVET STARŠEV

Pristojnosti (66. čl. ZOFVI):

  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga,
  • daje mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev,
  • voli predstavnike v svet zavoda.

Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

SVET STARŠEV v šolskem letu 2022/2023

 

Predstavniki sveta staršev:

VRTEC – 1. starostno obdobje

Tjaša Radej

VRTEC – kombinirana skupina

Matej Gregl

VRTEC – 2. starostna skupina

Albana Veršec

VRTEC – 2. starostno obdobje

Andreja Mihelin

1. razred

Maja Kmetič

2. razred

Janja Lupšina

3. razred

Liljana Kastner

4. razred

Šaha Berkovič

5. razred

ŠpelaVarlec Čerpič

6. razred

Natalija Novak

7. razred

Nuša Gregl

8. razred

Valerija Stermecki

9. razred

Ana Kunej

 

Dostopnost