Tip predmeta: enoletni predmeti vezani na razred

Čas: 35 ur

letno / 1 ura tedensko

Izvajalec : Anton Zupet

Urejanje besedil, 7. razred

 Urejanje besedil je enoletni predmet v obsegu 35 ur. Izvaja se v računalniški učilnici enkrat na teden.

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira možnost pridobitve temeljnih znanj računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju. Pri predmetu urejanje besedil pridobijo učenci osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, pri predmetu multimedija in računalniška omrežja pa se ta znanja nadgradijo, poglobijo in razširijo. Vendar je priporočljivo, da lahko predmeta izberejo le učenci, ki so prvo leto obiskovali predmet urejanje besedil.

 • Pri predmetu urejanje besedil učenci spoznajo razvoj računalniške tehnologije.

 • Naučijo se izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati ter v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz ter izdelati svoje področje, ga preimenovati in izbrisati.

 • Naučijo se uporabljati elektronsko pošto in razvijati pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščite podatkov).

 • Urijo se v uporabi grafičnega okolja MS Windows, podrobneje spoznavajo urejevalnik besedil MS Word (ali Office 365) in v njem izdelajo različne dokumente in izdelke

 • Spoznajo kako v računalnik vnesejo besedilo, slike in tabele ter jih uredijo in jih pripravijo za tiskanje. Naučijo se pravilnega številčenja odstavkov in strani, oblikovanja naslovov, odstavkov, strani, ozadja,…

Ocenjevanje znanja

Vsak učenec pri pouku predmeta urejanje besedil izdela projektno nalogo. Pri tem učenci razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij in bogatijo jezikovni zaklad. Projektno nalogo učenci predstavijo sošolcem v skupini (pri čemer se navajajo na nastopanje). Nalogo učenci skupaj ovrednotijo. Oceni pridobijo tudi z izdelavo in oblikovanjem tabele, ter z oblikovanjem slik v poljubni temi. Njihove izdelke kritično vrednotimo po vnaprej znanih kriterijih.

 

Multimedija, 8. razred

Je enoletni predmet, ki se izvaja v računalniški učilnici enkrat tedensko.

 • Učenci se naučijo izdelati preprosto multimedijsko predstavitev v PowerPointu, s katero predstavijo skupini določeno informacijo iz okolja (npr. svojo družino, hobije, aktualne teme, itd.).

 • Spoznajo pomen barv in njihov vpliv na sporočilnost posamezne predstavitve.

 • Pri izdelavi predstavitve uporabijo elemente multimedije: besedilo, slike, animacije, film.

 • Urejajo zvočne datoteke (Audacity).

 • Naučijo se izdelati svoj film (PowerDirector)

 • Za predstavitev lahko uporabijo lastne animacije (Gimp).

 • Pripravijo in posnamejo kratek film z digitalno kamero, telefonom in ga obdelajo na poljuben način (npr. v Windows Movie Maker-ju).

 • Naučijo se reševati enostavnejše probleme in izdelati svoje animacije s pomočjo programskega jezika.

 • Naučijo se uporabljati različne animacije Padlet, Kahoot, Mentimeter

Ocenjevanje znanja

Pri predmetu se ocenjuje predstavitev PowerPoint, izdelava animacije in izdelava filma.Izdelke kritično vrednotimo po vnaprej znanih kriterijih.

 

Računalniška omrežja, 9. razred

Izbirni predmet računalniška omrežja je enoletni predmet, izvaja se v računalniški učilnici eno uro na teden.

Kaj se učenci pri predmetu učijo?

 • Spoznajo osnove računalniških omrežij in principe delovanja interneta in pasti interneta ter se navajali na varno delo

 • Informacije iščejo z uporabo iskalnikov, elektronskih virov.

 • Spoznajo spletne naslove, delajo z elektronsko pošto komunicirajo preko interneta.

 • Naučijo se uporabljati izmenjavo dokumentov z različnimi programskimi orodji ter skupinsko oblikovanje dokumentov prek mrež (Google Dokumenti, Dropbox, Office 365, OneDrive …).

 • Spoznajo delo z oddaljenimi računalniki.

 • Spoznajo spletni sestavek in jezik HTML z najpogosteje uporabljenimi oznakami, urejevalnike HTML in druga orodja za izdelavo spletnih strani.

 • V projektni obliki dela izdelajo spletno mesto in jo prenesejo na svetovni splet ali aplikacijo za mobilni telefon

 • Vsak učenec si sam izbere vsebino, v šoli izdela več spletnih strani in jih povezal v spletni sestavek

 • Spoznajo aplikacijo Padlet, Kahoot in Mentimeter in v njej izdelajo vsak svoj kviz

 • Spoznajo aplikacijo Excel in se naučijo obdelati podatke v njem.

Ocenjevanje znanja

Izdelava svoje spletne strani, izdelava Googlovega obrazca, izdelava ene izmed aplikacij Kahoot, Mentimeter ali Padlet. Obdelava podatkov v aplikaciji Excel. Njihove izdelke kritično vrednotimo po vnaprej znanih kriterijih.

 

Dostopnost