Tip predmeta: enoletni predmet vezan na razred

Čas: 35 ur letno / 1 ura tedensko

Izvajalec: Dragica Vračun

Matematične delavnice I  – 7. Razred
Matematične delavnice II – 8. Razred
Matematične delavnice III – 9. Razred


Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in z učiteljem. Čeprav se matematična delavnica pomembno navezuje na pouk matematike, se moramo zavedati temeljne razlike med obema.

Pri rednem pouku je poudarek na oblikovanju matematičnih pojmov ter na pridobivanju osnovnih proceduralnih in problemskih znanj. Tudi utrjevanje je podrejeno tem ciljem. V matematični delavnici pa ti cilji niso primarni, pač pa je pomembno, da:

  • učencem na zanimiv način skušamo prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri rednem pouku,

  • vključujemo tudi izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo pozneje pri rednem pouku matematike

  • matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev,

  • matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike.

 Predmet se izvaja za vsako skupino učencev posebej (7., 8. in 9. razred). Učenci ga lahko obiskujejo eno, dve ali tri leta.

Dostopnost