Svet staršev

SVET STARŠEV

Pristojnosti (66. čl. ZOFVI):

  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga,
  • daje mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev,
  • voli predstavnike v svet zavoda.

Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

Predstavniki v šolskem letu 2019/2020

VRTEC – 1. starostno obdobje Janja Šeligo
VRTEC –  kombinirana skupina Alenka Sotler
VRTEC – 2. starostno obdobje Silvana Kostanjšek
1. razred Jerneja Šepetavc
2. razred Nataša Šekoranja Špiler
3. razred Sabina Jelčič
4. razred Irena Kovačič
5. razred Barbara Iljaš
6. razred Ana Kunej
7. razred Suzana Vahtarić
8. razred Iris Antolovič Krečič
9. razred Cvetka Župevc