Svet staršev

SVET STARŠEV

Pristojnosti (66. čl. ZOFVI):

  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga,
  • daje mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev,
  • voli predstavnike v svet zavoda.

Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

Predstavniki v šolskem letu 2018/2019

VRTEC – 1. starostno obdobje Rodelyn Kovačič
VRTEC –  2. starostno obdobje – homogena s. Silvana Kostanjšek
VRTEC – 2. starostno obdobje – heterogena s. Janez Butkovič
1. razred Nataša Šekoranja Špiler
2. razred Sabina Jelčič
3. razred Irena Kovačič
4. razred Andreja Rubin
5. razred Ana Kunej
6. razred Suzana Vahtarić
7. razred Iris Antolovič Krečič
8. razred Cvetka Župevc
9. razred Valerija Stermecki